2014 оны 11-р сарын 27
 

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Татварын Ерөхний газраас авч байгаа Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд идэвхтэй хамрагдана уу. Судалгаанд хамрагдах линк: https://docs.google.com/forms/d/1X1ePqQF0RTLjc8UtdWe8jRMk7K-og-IBQ8JkMcxFQDo/viewform   Дорнод аймгийн татварын хэлтэс    

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2008 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад татвар бий болгох, тогтоох, ногдуулах, тайлагнах, төлөх, хянан шалгах, хураах эрх зүйн үндсийг тогтоож, татвар төлөгч болон татварын албаны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлон тэдгээрийн хооронд...

ОРЛОГЫГ НЬ ТУХАЙ БҮР ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖГҮЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУВИАРАА ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2001 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот   ОРЛОГЫГ НЬ ТУХАЙ БҮР ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖГҮЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУВИАРАА  ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогод албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон...

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот   ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн болон импортолсон архи, тамхинд онцгой албан татварын тусгай тэмдэг /цаашид “тэмдэг” гэх/ олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. /Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/ 2 дугаар зүйл. Онцгой албан...

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот   ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь эх орны үйлдвэрийн болон импортоор авсан зарим бараа, түүнчлэн төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж болон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн...

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот     НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, төсвөөс буцаан олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж 2.1.Нэмэгдсэн өртгийн албан...

МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   1992 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хот   МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. /Энэ зүйлд 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар...

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот   ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Газрын тухай хууль,...

БУУНЫ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   1993 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот   БУУНЫ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж байгаа буунд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг улсын төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Бууны албан татвар төлөгч 1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу буу эзэмшиж...

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот   БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулах, түүнийг төсөвт төвлөрүүлэх, тайлагнах, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins